QGIS
January 2

QGIS da BaseMap qo'shish

QGIS dasturi xozirgi kunda geoaxborot tizimlarida eng ko'p qo'llaniladigan ochiq kodli dasturlaridan biri. QGIS dasturida foydalanish jarayonida Google Satelite, OpenStreetMap va boshqa ko'plab Basemaplardan foydalaniladi.

Quyida bir qancha BaseMaplarni qp'shish uchun url manzili roýxatini keltirib o'tamiz:

OpenStreetMap - http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png

OpenTopoMap - https://tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png

Google Maps - https://mt0.google.com/vt/lyrs=m&x={x}&y={y}&z={z}

Google Satellite - https://mt0.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}

Google Hybrid - https://mt1.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}

BaseMapni QGIS dasturiga qo`shis uchun:

Browser paneliga kirib XYZ Tiles va New Connection tanlanadi

Quyidagi oyna ochiladi va ma'lumotlar to'ldiriladi